HAR SCIENTOLOGY DOKTRINER RÖRANDE HIMLEN ELLER HELVETET?

Scientologer anser att människor är odödliga andliga varelser som har levt och som kommer att leva igen, och att deras framtida lycka och odödlighet som andliga varelser är beroende av hur de agerar här och nu. Som L. Ron Hubbard skrev i Scientology: Tankens grunder:

”Uppenbarligen är det så att vad vi skapar i våra samhällen under denna livstid påverkar oss under vår nästa livstid. Detta är något helt annat än ’tron’ eller ’tanken’ att det inträffar. I Scientology ägnar vi oss mycket lite åt att tvinga människor att dra slutsatser. En person kan själv uppleva dessa ting. Och om han inte kan det väntar sig ingen att han skall acceptera dem.

Uttrycket att livet efter detta är vårt ’nästa liv’ ändrar helt den allmänna uppfattningen om andligt öde. Det råder dock inga meningsskiljaktigheter alls med någon annan religions lärosats, eftersom det inte exakt hävdas enhetligt av alla religioner att man omedelbart kommer till himlen eller helvetet. Det är säkert att en individ i nästa livstid upplever effekten av den civilisation som han har medverkat till att skapa. Individen kommer med andra ord tillbaka. Han har ett ansvar för vad som sker idag eftersom han kommer att uppleva det i morgon.”

Känslan av socialt ansvar förstärks när scientologer i samband med deltagande i auditering och utbildning kommer till insikten att de faktiskt är andliga varelser som har levt tidigare och kommer att leva igen. Följdsatsen av denna insikt är en högre standard vad gäller etiska och moraliska principer. Den värld man skapar idag är den värld man återvänder till i morgon och man lever med frukterna av sina strävanden eller resultaten av sina överträdelser i sina kommande liv.

Detta är inte bara ett abstrakt begrepp som rör det framtida tillståndet i samhället. Detta är också direkt tillämpbart på ens andliga tillstånd. En grundläggande regel i Scientology är att människor i grunden är goda, men har blivit aberrerade genom kontakt med det fysiska universum och därför begår skadliga handlingar. Dessa handlingar minskar personens medvetenhet och förmåga och slår tillbaka på honom i en krympande spiral av olycka och elände. Genom Scientology kan en person konfrontera sina handlingar, ta ansvar för dem, och bli medveten om och åter uppleva sanning. 

Scientology strävar efter att helt vända denna krympande spiral och uppnå andlig frihet för individen och samhället som helhet.

Scientology har också som mål andlig frälsning, vilket finns i många religioner, som t ex judendom, islam, kristendom, buddism och hinduism. Även om ordalydelsen i hur frälsning skall uppnås skiljer sig i Scientology, är det andliga målet att rädda själen något som vi har gemensamt med många religioner.