VAD HÄNDER I EN SCIENTOLOGY KYRKA?

Scientology Kyrkor är centrer som vibrerar av verksamhet. Varje Scientology Kyrka tillhandahåller talrika religiösa tjänster och material med vars hjälp människor kan bedriva sina studier i Scientology. Det följande erbjuder en glimt av hur det är inne i en Scientology Kyrka.

Informationscenter

I informationscentret tillhandahåller en rad multimediapresentationer svar på grundläggande frågor om Scientology, kyrkans verksamheter i närområdet och dess samhällsförbättrande program. Besökare är välkomna att där i egen takt utforska och lära sig om Dianetik, Scientology och kyrkans utåtriktade verksamheter.

Testning

Bland de inledande tjänster som erbjuds i alla Scientology Kyrkor ingår kostnadsfria tester. Med testresultaten kan en person få veta mer om sig själv och inom vilka områden han kan förbättra sig. Som svar på detta tillhandahåller kyrkan en lång rad introduktionskurser för att hjälpa människor att förbättra sina liv och villkor.

Auditering (andlig vägledning)

Auditering, från latinets audire, som betyder ”att höra” eller lyssna”, är andlig vägledning och en av religionen Scientologys centrala religiösa verksamheter. I detta avseende hänvisar man till den aktuella pastorn som en auditör, vilket betyder ”en som lyssnar”. Auditering består av individuella sessioner, där en församlingsmedlem erhåller hjälp av en Scientologi-auditör, utbildad och kvalificerad att förbättra individer genom auditering. Auditering utförs också till hela grupper av församlingsmedlemmar som tas om hand av en Scientologi-auditör. Detta kallas Gruppauditering.

Alla Scientology Kyrkor har rum avsedda för denna andliga vägledning.

Utbildning

Utbildning är den andra centrala religiösa utövningen inom religionen Scientology. 

L. Ron Hubbards skrivna och talade ord utgör Scientologys religiösa skrifter. Det är en av religionens doktriner att hälften av de andliga framstegen man kan göra inom Scientology kommer från studier och tillämpning av skrifterna. Scientologer studerar L. Ron Hubbards böcker, föreläsningar, filmer och annat skriftligt material i kurslokaler som inrättats speciellt för dessa studier. Om man skulle titta in i någon av en kyrkas kurslokaler skulle man få se studerande som studerar Hubbards skrivna arbeten, lyssnar på hans föreläsningar och tillämpar de principer de studerar.

Studerande på alla nivåer lär sig Scientologys principer genom att gå framåt steg för steg i sin egen takt, genom att följa ett checksheet. Ett checksheet utgör en följdriktig guide som leder personen när denne lär sig ett ämne. Checksheet innehåller anvisningar om vad som skall läsas, övningar som skall utföras och praktiska tillämpningar, för att säkerställa att de studerande inte bara har teoretisk kunskap utan dessutom kan tillämpa materialet. Studiet av L. Ron Hubbards arbeten är inte bara något scientologer regelbundet ägnar sig åt i livet, det är en väsentlig del i deras andliga utveckling.

Tekniska utbildningsfilmer

Förutom L. Ron Hubbards skrifter och föreläsningar ingår också hans tekniska utbildningsfilmer som en viktig del av religionen Scientologys källmaterial och studeras av scientologer som en del av deras andliga utveckling. L. Ron Hubbard skrev manus till 84 filmer om olika aspekter av religionen Scientology, från introduktions- till avancerat material. Flera av hans föreläsningar filmades också, och även dessa kan man titta på i kyrkor.

Scientologys religiösa tjänster och ceremonier

I alla Scientology Kyrkor finns ett kapell för religiösa tjänster och ceremonier.

Varje söndag genomför kaplanen religiösa tjänster där alla är välkomna. För de som är nya i Scientology är detta en möjlighet att få en introduktion till religionen och ta ett första steg mot en förbättrad andlig medvetenhet. För en scientolog ger det möjlighet till nya insikter och att på nytt befästa Scientologys religiösa principer i gemensam andlig betraktelse.

Scientology har, precis som andra religioner, ceremonier för vigslar, namngivningar och begravningar. Alla ceremonierna utmärks av den scientologiska medvetenheten och befästandet av att människor är andliga varelser.

Gradueringar på fredagskvällarna är en annan tradition inom Scientology – då samlas kyrkans personal och församlingsmedlemmar för att bekräfta dem som har fullbordat steg inom sin auditering eller utbildning den gångna veckan.

Vid andra tillfällen kan man komma in i kapellet och hitta en grupp som lyssnar på en inspelad föreläsning av L. Ron Hubbard, ett församlingsmöte, ett öppet hus för församlingsmedlemmar och medlemmar från det lokala samhället eller en gemensam ceremoni eller ett möte med troende från olika religioner. Kort sagt, kapellet tjänar som en samlingsplats för en rad olika aktiviteter.

Samhällsförbättrande program

Varje Scientology Kyrka är en central punkt från vilken kyrkans många samhällsförbättrande aktiviteter samordnas.

Kyrkan och dess medlemmar är fast beslutna att hjälpa andra och bistår därför med ett brett utbud av aktiviteter. Dessa program inbegriper antidrog-kampanjer och informationsinitiativ om mänskliga rättigheter, samt samhällsförbättrande program som använder L. Ron Hubbards teknologier för drogrehabilitering, läs- och skrivkunnighet, rehabilitering av kriminella och moraliska värden. Genom Scientologys frivilligpastorsprogram bidrar församlingsmedlemmarna med katastrofhjälp när det finns behov av det. Kyrkor fungerar också som centrala mötesplatser för församlingsmedlemmar och medlemmar i andra likasinnade grupper i samhället som scientologer samarbetar med.