VEM VAR L. RON HUBBARD?

L. Ron Hubbard var författare, filosof, humanitär och grundare av religionen Scientology. Han föddes den 13 mars 1911 i Tilden, Nebraska, och avled 24 januari 1986.

Hans långa och äventyrliga väg till hans upptäckter började i tidig ålder. Under ledning av sin mor, en välutbildad kvinna, läste han mycket mer än vad som var vanligt vid hans ålder: Shakespeare, grekisk filosofi och en rad senare klassiker. Men hans tidiga år var långt ifrån boklärda (boklärd = har kunskaper endast ur böcker och saknar praktisk erfarenhet) och med sin familj flyttade han till Helena, Montana, där han snart tämjde hästar med de bästa av de lokala boskapsskötarna.

Som en nyfiken ung pojke i vad som då fortfarande var den strapatsrika amerikanska västern, blev han också snart god vän med svartfotsindianerna och fick lära sig stammens kultur och legender av en lokal medicinman och uppnådde den mycket sällsynta statusen blodsbroder. Vid 13 års ålder hade han ytterligare utmärkt sig som landets yngsta eagle-scout och representerade amerikansk scouting inför USAs president Calvin Coolidge.

Men vad som mest utmärkte den framstående unge L. Ron Hubbard var en omättlig nyfikenhet, i kombination med en naturlig önskan att förbättra människors villkor.

En som värdesatte dessa kvaliteter var en elev till Sigmund Freud, kommendörkapten Joseph  C. Thompson, den enda amerikanska sjöofficer som studerat psykoanalys i Wien, och han introducerade den unge L. Ron Hubbard i freudiansk teori.

Även om Ron verkligen blev fascinerad av möjligheterna att pejla det mänskliga sinnet, lämnades han med många frågor obesvarade.

När hans far stationerades i södra Stilla havet som kommendörkapten i USAs flotta påbörjade Ron den första av sina berömda asiatiska resor. Vid 19 års ålder hade han rest mer än 400 000 kilometer och korsat stora delar av Kina och Indien. I samband med detta blev han en av de få västerlänningar som fick tillträde till de förbjudna tibetanska lamaklostren i Kinas västra berg, och studerade faktiskt under den siste i en rad av kejserliga magiker som härstammade från Kublai khans hov. Men trots alla de underverk han bevittnade, kunde han inte annat än komma fram till att Österlandets legendariska visdom inte gjorde något för att minska lidandet och fattigdomen i dessa överbefolkade och underutvecklade länder.

Ron återvände till USA 1929 och återupptog sin formella utbildning och skrev in sig vid George Washington-universitetet året därpå. Där studerade han matematik, ingenjörsvetenskap och deltog i den första amerikanska undervisningen i atomära och molekylära fenomen. Även om det inte nödvändigtvis var självvalda ämnen, var det vetenskapsgrenar som dessa som försåg honom med de undersökningsverktyg han behövde för att finna svar på obesvarade frågor om det mänskliga sinnet och livet. L. Ron Hubbard blev faktiskt den förste som kom med en vetenskaplig metod för urgamla frågor om tillvaron.

För att runda av sina universitetsdagar blev han också en av de främsta pionjärerna inom amerikansk flygning och en sensation inom konstflygning i hela Mellanvästern. Men till slut, och särskilt mot bakgrund av vad man i universitetens psykologilaboratorier kallade en ”vetenskap om sinnet”, kunde han bara dra slutsatsen att den västerländska akademiska världen inte hade några svar.

Ron skrev senare:

”Det var mycket uppenbart att jag hade att göra med och levde i en kultur som visste mindre om sinnet än de lägsta primitiva stammar jag någonsin kommit i kontakt med. Och eftersom jag visste att människorna i Orienten inte hade förmågan att tränga så djupt och förutsägbart in i de gåtor som omgav människans sinne som jag hade kommit att förvänta mig, visste jag att jag hade mycket forskningsarbete framför mig.”

För att finansiera denna forskning genom den stora depressionen, tog Ron det första steget i en femtioårig litterär karriär. I mitten av 1930-talet var han bland de mest lästa författarna i den mytomspunna amerikanska pulp fictions glansdagar. Han skrev också flera minnesvärda filmmanus under Hollywoods guldålder, och är fortfarande ihågkommen för sitt arbete med olika inkomstbringande succéer och en klassisk Clark Gable-film.

Men han glömde aldrig sin primära strävan utan fortsatte sin viktigaste forskning med fjärran expeditioner till primitiva länder. Han kom så småningom att studera 21 raser och kulturer medan han sökte efter en underliggande ”gemensam nämnare” för tillvaron, på vilken han kunde bygga en fungerande filosofi till nytta för människan. I början av 1938 isolerade han den gemensamma nämnaren som Överlev!

Att överlevnad var en viktig motivation inom allt levande var inte en ny idé. Att allt liv i slutändan och enbart försöker överleva – detta var helt nytt. Ron presenterade ursprungligen denna upptäckt i ett manuskript med titeln ”Excalibur”. Även om han till slut valde att inte publicera arbetet, eftersom det saknade någon faktisk metod till förbättring, fanns här icke desto mindre den filosofiska måttstock som man kunde anpassa all ytterligare forskning till.

Som ett erkännande av Rons forskningsresultat under dessa år, blev han 1940 medlem i den berömda Explorers Club, där han var bland sin tids främsta äventyrare. Följaktligen utfördes alla hans följande expeditioner under den eftertraktade Explorers Club-flaggan – den första av dessa var 1940 till Alaska, varvid han inte bara ledde studier av indianstammar vid Stilla havskusten utan också banade väg för ett navigationssystem som användes längs alla sjö- och luftvägar fram till de sista decennierna av nittonhundratalet.

Vid andra världskrigets utbrott tog Ron värvning i USAs flotta som löjtnant. Han fungerade i början som USAs ledande underrättelseofficer i Australien. Vid sin återkomst till USA (som det första amerikanska olycksfallet i södra Stilla havet) övergick han till att fungera på skilda poster både i norra Stilla havet och Atlanten, där han var kapten på ubåtsbekämpande korvetter och tränade soldater för landstigningsoperationer. Även om han blev högt dekorerad för tjänstgöring i strid, blev han djupt bedrövad över det resulterande blodbadet och omänskligheten. Således beslutade han sig för att fördubbla sina ansträngningar för att förbättra människans villkor. Därför fortsatte han sin forskning till och med under 1943 och 1944 års mörkaste dagar.

Delvis blind och lam av skadorna han lidit i strid, fick löjtnant L. Ron Hubbard under 1945 diagnosen permanent invalidiserad och togs in på sjukhus i Oakland, Kalifornien. Vid denna tidpunkt hade han dock utvecklat de första praktiska rutinerna för att lindra trauman. Han testade dessa procedurer på före detta krigsfångar som, trots intensiv medicinsk behandling, hade misslyckats med att återfå sin hälsa. Med användning av tidiga Dianetik-tekniker för att ta bort ”mentala blockeringar” som hämmade respons på läkemedel, återhämtade sig alla de som Ron behandlat snabbt och anmärkningsvärt, under normal medicinsk vård. Med användning av samma förfaranden, återfick han också sin egen hälsa, till de medicinska läkarnas stora häpnad.

När det åter blev fred gav sig Ron iväg för att ytterligare testa fungerbarheten i Dianetik på hundratals individer från alla samhällsskikt. Efter fortsatt förbättring i den ”verkliga världens laboratorium”, skrev han en vetenskaplig uppsats med uppgifter både om bakomliggande teori och tekniker. Denna text var Dianetik: Den ursprungliga avhandlingen. Kopior av manuskriptet spreds ursprungligen till medicinska och vetenskapliga kretsar. Dessa kopior kopierades emellertid ivrigt på nytt och gavs snabbt vidare till andra, tills Rons Den ursprungliga avhandlingen bokstavligen hade spridits världen över.

För att ta hand om en störtflod av förfrågningar från läsare var Ron, som nästa steg, tvungen att författa en mer exakt text i ämnet. Som svar började han arbeta på Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, den första övergripande text som någonsin skrivits om det mänskliga sinnet och livet. När detta verk utgavs den nionde maj gick det omedelbart upp på New York Times bestsellerlista och gav upphov till 750 Dianetik-grupper från kust till kust. Det inspirerade dessutom bildandet av Dianetik-stiftelser i sex amerikanska städer för att hjälpa till att underlätta Rons framsteg i ämnet.

Dessa framsteg skedde snabbt och metodiskt och var minst lika avslöjande som den utveckling som hade föregått den. Med utgångspunkt från sista kapitlet i Dianetik, där Ron skrev om planer på att fortsätta ”ytterligare forskning om livskraft”, fann han snart sig själv undersöka fler bevis för att denna livskraft i grund och botten var andlig och sträckte sig långt utöver en enda livstid. Det vill säga, som han uttryckte det:

”Allt eftersom Dianetiken utvecklas, verkar den potentiellt till slut kunna kontakta den så ofta postulerade men aldrig riktigt tydligt uppfattade, uppmätta och upplevda människosjälen.”

Uttalandet visade sig vara helt korrekt, och med ytterligare undersökningar under 1951 och 1952, kontaktade och mätte Ron, och gjorde det möjligt att erfara, den mänskliga själen. Sålunda föddes religionen Scientology som ”läran om och handhavandet av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv”.

I slutet av 1950-talet fortsatte Ron att forska allt djupare in i andens natur och potential, och dokumenterade sina upptäckter genom inspelade föreläsningar, tekniska utgåvor, artiklar och böcker. Allteftersom antalet scientologer i motsvarande grad blev fler, öppnades Scientology Kyrkor i USA, Europa, Australien och Sydafrika. Därför både ledde han den globala tillväxten av Scientology och arbetade för att sammanställa en exakt och standardmässig rutt där individer skulle kunna stiga till högre tillstånd av medvetenhet.

Eftersom Scientology omfattar hela livet finns det till slut ingen aspekt av livet som L. Ron Hubbards verk inte riktar sig till. Han bodde i Storbritannien, sedan ombord på ett forskningsfartyg i Medelhavet, Atlanten och Västindien, innan han återvände till USA, där han sedan använde sig av procedurer från hela Scientology för att utveckla en hel rad teknologier för att förbättra samhället. Närmare bestämt:

  • L. Ron Hubbards metoder för drogrehabilitering bedrivs för närvarande i omkring 50 länder. De har visat sig vara fem gånger effektivare än andra, liknande program.

  • Hans program för rehabilitering av kriminella är för närvarande i bruk i mer än 2 000 fängelser och straffanstalter världen över och har resulterat i en åttioprocentig minskning av antalet återfall.

  • Hans teknologi för inlärning och läs- och skrivkunnighet tillhandahålls i över 70 länder.

  • L. Ron Hubbards allmänt hyllade moralkodex och guide till ett bättre liv, Vägen till lycka, är icke-religiös och baserar sig helt och hållet på sunt förnuft. Statistiker har visat dess effektivitet i att vända trender av moraliskt förfall i hela samhällen, och omkring hundra miljoner häften med denna kodex har delats ut på mer än 90 språk i över 150 länder.

Men, den fullständiga berättelsen om L. Ron Hubbard kan naturligtvis bara avslutas med fullbordandet av hans viktigaste forskning. Före hans bortgång 1986, sammanställde han till fullo allt Dianetik- och Scientologi-material för tillämpning inom alla nivåer av samhället och till de ultimata andliga höjderna.

Idag omfattar detta material tiotals miljoner publicerade ord, inspelade föreläsningar och filmer. Med över 250 miljoner exemplar av hans verk i omlopp, har L. Ron Hubbard inspirerat en rörelse på flera miljoner som omfattar alla kontinenter.

Som bevis på fungerbarheten av hans arv finns miraklen i hans teknologi och hans miljoner vänner över hela världen som bär det arvet vidare. Båda fortsätter att öka i antal för varje dag som går, och bekräftar för övrigt vad Ron förklarade i sin egen uppsats, ”Min filosofi”:

”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar det som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkar hennes dagar.

Dessa skuggor tycks henne så kompakta och betungande att hon blir oerhört lycklig då hon upptäcker att de faktiskt ärskuggor, att hon kan se genom dem, vandra genom dem och återigen stå i ljuset. Och jag vågar påstå att jag är precis lika glad som hon är.”