VARFÖR ANSES SCIENTOLOGY KYRKAN VARA EN FÖREGÅNGARE NÄR DET GÄLLER LAGAR OM INFORMATIONSFRIHET?

På 1970-talet etablerade Scientology Kyrkan sig som ledande i främjandet och användningen av Freedom of Information Act (FOIA) för att skydda inte bara scientologers rättigheter utan också alla medborgares. Kyrkan bedrev en omfattande offentlig utbildningskampanj för att garantera att medborgarna visste hur man använder FOIA för att avslöja orättfärdigheter och garantera insyn i regeringen. För just detta ändamål tog Scientology Kyrkan många FOIA-fall till domstol under åren när lagen var ny, och etablerade grundläggande prejudikat som innefattar att flytta över bördan på regeringen att visa att handlingar är undantagna från nämnda lag och att fastställa att myndigheter har en skyldighet att ange vilka handlingar som undanhålls och på vilka grunder.

Scientology Kyrkan och enskilda scientologer har varit obevekliga förespråkare för fri information, och spelade en viktig roll för att hjälpa till med att få till stånd lagstiftning som gynnar allmänheten världen över. Scientology Kyrkan har använt Freedom of information-lagar genom att hålla regeringar ansvariga, och för att avslöja myndigheters förseelser som äventyrar allas rättigheter.

Som ett erkännande av kyrkans arbete lovordade Quinlan J. Shea Jr, chef för USA:s justitiedepartements kansli för överklaganden och integritet och information under presidenterna Ford och Carter, Scientology Kyrkan, American Civil Liberties Union och Society of Professional Journalists, för att de ”strävat efter att sätta mer sökarljus på myndigheter. De – och andra – har utgett publikationer om hur man använder FOIA, har processat i domstolar och har vittnat inför otaliga kongressutfrågningar där de efterlyser mer öppenhet.”

Men scientologer har inte begränsat sina krafter härvidlag till enbart Förenta staterna. Då lagstiftning om informationsfrihet antogs i Frankrike (1978), Kanada (1982), Australien (1982), Nya Zeeland (1983), Italien (1991) och Belgien (1991), hade medlemmar från Scientology Kyrkan spelat en avgörande roll när det gällde att få dessa lagar till stånd.