VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN DE TVÅ SCIENTOLOGI-VÄGARNA AUDITERING OCH UTBILDNING?

Det som bäst förklarar skillnaden mellan dessa två vägar är Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen, (även kallad Gradtabellen).

På höger sida av tabellen finns olika steg, ”grader”, som en person går igenom när han deltar i auditering. Varje grad som anges har en kolumn för ”Uppnådd förmåga” som beskriver den allt högre graden av medvetenhet och förmåga som uppnås för varje nivå. Allt sker på en gradient (ett gradvis närmande, utfört steg för steg). På detta sätt kan varandetillstånd som till synes ”går över ens huvud” uppnås relativt lätt.

Den vänstra sidan av tabellen beskriver de gradvisa utbildningsstegen, genom vilka man uppnår de kunskaper och färdigheter som krävs för att auditera en annan person på de olika nivåerna. För varje utbildningstjänst som anges finns det en beskrivning av vad man lär sig på den nivån. När man utbildar sig lär man sig om livets olika delar (De åtta dynamikerna) i syftet att hjälpa andra.

Dessa två olika vägar löper parallellt. Det optimala är att man går båda vägarna.

Tabellen fungerar som en vägledning för individen, från den punkt då han först kommer i kontakt med Scientology, och visar honom den grundläggande ordningsföljd som han ska följa i sin auditering och utbildning.