ÄR SCIENTOLOGY EN SEKT?

Nej. Det är en religion i ordets fullaste bemärkelse.

”Sekt” används vanligen i en nedsättande betydelse för att antyda ett hemligt eller slutet sällskap med begränsat medlemskap och mystiska övertygelser. Religionsvetare poängterar att termen har blivit praktiskt taget oanvändbar, eftersom dess moderna användning avspeglar en växande fördomsfull inställning gentemot alla religioner. Som exempel på detta kan nämnas en regeringsrapport i Belgien som betecknade hasidiska judar och till och med KFUK som ”sekter”. Det franska parlamentet inkluderade baptisterna på sin lista.

Religioner som växer och består gör så i samma utsträckning som de bistår människor i deras andliga liv. För att kunna fullgöra denna roll, är Scientologi-skrifterna fullständigt systematiserade, vitt och brett publicerade och tillgängliga för alla. Dessutom är dess kyrkor och missioner alltid öppna för allmänheten.

Scientology är unik såtillvida att den inte begär av eller säger till någon att denne ska ”tro” något. Snarare anser Scientology att varje individ bör tänka självständigt. I Scientology är det bara det som individen själv har observerat och som han vet är sant för honom själv, som är sant för honom. Scientology är inte auktoritär, utan erbjuder en teknologi som en person kan använda och sedan avgöra om den fungerar för honom eller henne.