VAD ÄR SJÖORGANISATIONEN?

Sjöorganisationen (vanligtvis benämnd Sea Org), är ett religiöst brödraskap inom religionen Scientology och består av de mest hängivna scientologerna i världen – personer som har vigt sina liv åt att tjäna sin religion. Sjöorganisationen är ett religiöst brödraskap och är inte registrerat eller på annat vis organiserat som en juridisk person. Medlemmarna i Sjöorganisationen är därför helt ansvariga inför den Scientology Kyrka som de har avdelats till och är ansvariga, precis som all övrig personal, inför chefer och direktörer i denna kyrka. 

Sjöorganisationen bildades år 1967 och bedrev tidigare sin verksamhet från ett antal fartyg.Den bildades för att hjälpa L. Ron Hubbard med avancerade forskningsuppdrag och med att övervaka kyrkans organisationer runt om i världen. Sjöorganisationen har anförtrotts uppgiften att tillhandahålla Scientologys avancerade tjänster.

Sjöorganisationen har behållit sitt traditionella namn, men i dag är majoriteten av dess medlemmar dock stationerade på land. För att behålla traditionen från detta brödraskaps grundande fortsätter de emellertid att bära uniformer i maritim stil och har rang och grad.

Sjöorganisationens motorfartyg Freewinds bemannas helt av medlemmar i Sjöorganisationen. Genom att använda utbildningsmaterial som utvecklats av L. Ron Hubbard under Sjöorganisationens tidiga dagar har Freewinds den bästa säkerhets- och servicemeritlistan av alla fartyg i Karibien.

I egenskap av frivilliga och medlemmar av en religiös orden, arbetar Sjöorganisationens medlemmar långa pass och lever kollektivt med boende, måltider, uniformer, sjuk- och tandvård, transporter och får alla omkostnader i samband med sina uppdrag betalda av kyrkan. De får också en lön till att köpa personliga saker, eftersom alla andra utgifter bekostas helt av kyrkan.

Sjöorganisationens medlemmar deltar i Scientologi-utbildning och auditering under en del av varje dag, men i övrigt ägnar de sig åt att främja målen i Scientology genom sina särskilda funktioner.

Ställningar i Sjöorganisationen är jämförbara med medlemmar av religiösa ordnar i andra religioner.De är i främsta ledet för kyrkans stora uppgift i samhället, inklusive världens största icke-statliga droginformationskampanj, den största utbildningskampanjen för mänskliga rättigheter och många andra globala program som berör livet för miljoner.Sjöorganisationens medlemmar är mycket medvetna om den värld där de bor, eftersom det arbete de utför är avsett att hjälpa mänskligheten. De lever inte instängda liv, utan är i hög grad en del av samhället.

Idag, finns det omkring femtusen medlemmar i Sjöorganisationen. De innehar befattningar vid de högre organisationerna inom Scientology Kyrkan runt om i världen och de ser till att religionen är tillgänglig för miljontals scientologer som bor och arbetar utanför kyrkan.